eva和peva - 具体

EVA和PEVA都是乙烯乙酸乙烯酯的首字母缩略词。不知何故,加入聚乙烯的p以产生缩略词“Peva”。为了使EVA共聚物,乙酸乙烯酯单体或“VAM”是共聚的,或与乙烯单体连体以制备乙烯乙烯酯。EVA共聚物的不同百分比从2%EVA,4%EVA,6%......

eva和peva - 具体阅读更多 ”